Organiseringen af lærere på Slotshaven Gymnasium sker vertikalt gennem studieretningsteams og horisontalt gennem faggrupper og klasseteams.

Som lærer er du altså både en del af et studieretningsteam med tre/fire klasser (1. til 3. år) og du deltager i en eller flere faggrupper, der går på tværs af studieretningerne. Herudover vil du også være en del af flere klasseteams centreret om en kontaktlærer for den enkelte klasse.

Faggrupper
Faggrupper formål at udvikle undervisningen i det enkelte fag. Faggruppen har til ansvar at udvikle nye undervisningsforløb og materialer. Faggruppelederen kommer med ønsker om indkøb af materialer på baggrund af faggruppens ønsker.

Faglærere
Som faglærer har du selvstændigt ansvar for, at undervisningen i faget lever op til de krav, der stilles i læreplanen for faget. Det er også dit ansvar at følge op på elevernes fremmøde, indsats i undervisningen, aflevering af skriftlige opgaver og om eleverne har afskrevet/snydt med opgaver.

Studieretningsteams
Vores studieretningsteams er organiseret omkring de studieretninger, vi har. Studieretningsteamet har til opgave at sætte de overordnede rammer for studieretningens profil samt koordinere flerfaglige opgaver. Herudover er det studieretningsteamets opgave at tone fagene i overensstemmelse med den konkrete studieretning. I time-fagfordelingen for skoleåret udpeges en række koordinatorer, der har til opgave at planlægge og koordinere forløb inden for de enkelte studieretningsteams. Læs mere om studieretningsteams og koordinatorernes funktioner på Lectio.

Kontaktlærere og klasseteams

Hver klasse har to kontaktlærere, som har til opgave at udvikle en god klasserumskultur i samarbejde med klassens øvrige lærere. Kontaktlærerne indkalder til klasseteammøder mindst tre gange årligt, hvor teamet diskuterer klasserumskulturen, fælles pædagogiske tiltag samt læringsløft og fastholdelse, samtforbereder Klassemøder. På klasseteammøderne koordineres ligeledes studieplaner og fordybelsestid. Klasseteamet består af 4-6 af klassen lærere, og det er kontaktlærernes ansvar at have kontakt til klassens øvrige lærere.

Kontaktlærernes opgaver er blandt andet at:

 • Gøre det klart for eleverne, hvilke forventninger og krav der er til dem.

 • Gennemføre kontaktlærersamtale med alle elever i klassen inden vinterferien.

 • Holde øje med elevernes samlede fravær – skriftligt fravær og tilstedeværelse.

 • Gennemføre ekstra samtaler med elever, der har uacceptabelt fravær/adfærd.

 • Koordinere klassens skriftlige afleveringsopgaver, så klassen ikke overbelastes. Kontaktlærerne kan med fordel også tage initiativ til en teamsamtale om eksamensprojekter.

 • Koordinere Omlagt Skriftlighed.

 • Videregive information om udfordrede elever, der har brug for støtte, til studievejledningen – herunder elever med behov for SPS.

 • Deltage i de sociale aktiviteter omkring klassen.

 • Viderebringe information fra skolen til eleverne.

 • Forberede og deltage i klassemøder.

 • Koordinere elevernes deltagelse i Slottets StudieVærksted.

 • 1g-kontaktlærere skal deltage i forældremøder, introaktiviteter samt forældre-elev kontaktsamtaler.

 • 3g-kontaktlærere skal deltage i dimissionen af årets studenter den sidste lørdag i juni.

Faste møder
Der afholdes Personalemøder cirka hver måned, klassemøder med ledelsen 3-4 gange om året og skolemøder for alle elever og ansatte en gang om måneden. Møderne fremgår af Lectio.