Norm
Fuldtidsansatte har en brutto-årsnorm på 1924 timer. For at beregne din netto-årsnorm skal du fraregne ferie, særlige feriedage og helligdage. Netto-årsnormen vil variere fra skoleår til skoleår, da helligdagene flytter sig. Nettonormen fremgår af din årsopgørelse på Lectio.

Time- fagforfordeling
Time-fagfordeling foregår i april-juni. I april udfylder du en ønskeseddel med de hold og andre funktioner, du ønsker i det kommende skoleår. Time-fagfordelingen laves med udgangspunkt i ønskesedlerne, men det kan ikke garanteres, at alle ønsker opfyldes. Den vil kunne ses i Lectio under “årsopgørelse”. Her kan du også se et estimat over, hvor mange timer der ca. forventes anvendt pr hold/funktion.

Tilstedeværelse
Du skal være til stede til undervisning og de møder og arrangementer, du indkaldes til. Derudover er der ikke tilstedeværelsespligt.

Tidsregistrering
Du registrerer selv din arbejdstid i Lectio. Du registrerer det samlede antal arbejdstimer pr. dag. Da du står til rådighed i frikvarterer, skal de frikvarterer, der er indlagt i skemaet, også registreres som arbejdstid. Arbejdstid brugt på EUX-relaterede aktiviteter skal registreres som ”Andet”. Din tidsregistrering er ikke lønudløsende. Det er din pligt at gøre ledelsen opmærksom på, hvis din arbejdstid markant overskrider det forventelige.

Ferie
På Slotshaven Gymnasium er ferier placeret således:
· Sommerferie uge 27, 28, 29 og 30
· Efterårsferie uge 42
· Vinterferie uge 7 (særlige feriedage. Som dimittend eller nyansat har du ikke optjent ret til de særlige feriedage)

Ferie i 2020 ser således ud:
· Sommerferie uge 28, 29 og 30
· Efterårsferie uge 42
· En uge i julen (1 dag i uge 52 og 4 dage i uge 53)
· Vinterferie uge 7 (særlige ferie- og fridage) (med mindre andet aftales med ledelsen)

Juleferie og påskeferie varierer fra år til år. Det samme gør helligdagene. Du skal være opmærksom på, at ugerne 26 og 31 er arbejdstid. Det fremgår af Lectio, hvor ferier og fridage er placeret.

Merarbejde
Merarbejde opgøres ved skoleårets afslutning eller i den situation, hvor din ansættelse på Slotshaven ophører på et andet tidspunkt i skoleåret. Betingelsen for godkendt merarbejde er, at det er pålagt eller godkendt af ledelsen. Ledelsen træffer beslutning om godkendelse af merarbejde på baggrund af dialog med den pågældende lærer, og det eventuelle merarbejde opgøres i august/september det efterfølgende skoleår. Som udgangspunkt udbetales merarbejde med tillæg på 50%.