Dette regelsæt skal sikre et godt lærings- og arbejdsmiljø på Slotshaven.

Værdigrundlag
Slotshaven Gymnasium er et moderne gymnasium, der er båret af tillid og dialog. Vi arbejder for, at den enkelte elev får mulighed for at udvikle sine faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt, så vores elever har det bedst mulige fundament for videre uddannelse, beskæftigelse og aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund.

Alle bidrager til det positive lærings- og arbejdsmiljø
Vi ønsker at skabe et positivt lærings- og arbejdsmiljø, hvor gensidig respekt, demokratisk dannelse og de inkluderende fællesskaber skal udgøre det fælles fundament. Alle har medansvar for, at Slotshaven er et godt gymnasium. Derfor forventes det, at alle elever såvel som ansatte:

  • Udviser gensidig respekt

  • Holder en venlig omgangstone

  • Opfører sig inkluderende og tager hensyn til hinanden

  • Er fælles om at passe på Slotshavens værdier herunder fx bygninger, inventar m.m.

Denne grundlæggende adfærd er gældende på skolens område og i undervisningssituationer, både på og uden for skolen og i alle sammenhænge, hvor vi repræsenterer skolen. Generelt skal alle elever opføre sig i overensstemmelse med almindelige normer for god opførsel.

Vi har dog også forventninger til dig som elev – se mere her og læs vores samlede studie- og ordensregler.

Øget demokratisk deltagelse
Der er udarbejdet et kodeks af Danske Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler og Gymnasieskolernes Rektorforening i samarbejde med Undervisningsministeriet. Kodekset opstiller rammer og spilleregler for politiske ungdomsorganisationers adgang til at lave politisk arbejde på gymnasier og erhvervsskoler. Læs mere her.

Skriftlige opgaver
I langt de fleste fag skal du aflevere skriftlige opgaver. Opgaverne oprettes på Lectio og de afleveres typisk på Lectio (enkelte kan skulle afleveres som fysiske afleveringer). Når fristen udløber, udløser Lectio automatisk fravær. Hvis du afleverer for sent, skal du derfor sørge for, at dine lærere fjerner fraværet for afleveringen. Alle afleveringer skal afleveres.

Dine lærere lægger afleveringer ind for hele efteråret inden den 1. september og for hele foråret senest den 1. februar. Det er din kontaktlærer som sikrer, at der ikke er for mange afleveringer på samme uge.

Dine lærere lægger opgavebeskrivelsen på den oprettede opgave i Lectio. Dette sker mindst to uger før afleveringsfrist for opgaver, man forventer tager mere end tre timer at lave, og mindst en uge før for opgaver, der forventes at tage under tre timer at lave.

Dine lærere giver dig feedback for din aflevering, så du gennem afleveringerne kan forbedre dig. Du vil få konkret feedback inden for 10 dage for opgaver, hvor der er tilknyttet op til 6 fordybelsestimer. Der kan gå lidt længere tid for de helt store afleveringer.

Du vil altid få feedback fra dine lærere, inden du skal aflevere næste opgave i samme fag og af samme type.

Du kan altid få hjælp af dine lærere til at komme godt i gang med din aflevering. Vær sikker på, at du ved, hvilket format du skal aflevere i, og hvilke formelle krav der er til besvarelsen.

Når du skal til eksamen ved Slotshaven Gymnasium, sker det indenfor reglerne i vores eksamensreglement. Reglementet er skrevet ud fra gældende bekendtgørelser, og opdateres som udgangspunkt en gang årligt.

Er du allerede elev ved Slotshaven Gymnasium kan du finde eksamensinformation i Lectio under Aktuel information

Skriftlig og mundtlig eksamen
Mødetid Halv time før eksamen begynder. Forsinkelser eller aflysninger af tog, bus er dit ansvar.
Computer Medbring egen computer strøm og evt. en forlængerledning. Din computer skal kunne gå på det trådløse netværk, der hedder Eucnvs-Wireless. Desuden skal du have en USB-port. Det er smart at have mindst 3 internetbrowsere installeret.
Høretelefoner Medbring selv høretelefoner, så video- og lydmateriale kan høres.
Generelt
Kommer for sent
  • Hvis man kommer for sent er man udeblevet fra eksamen og dumper.
  • Hvis man udebliver fra eksamen uden sygemelding og lægeattest er man dumpet det år.
  • Hvis man udebliver fra årsprøve uden sygemelding og lægeattest får man karakteren -3, som tæller med i det gennemsnit, der bestemmer om man kan rykke op til næste klassetrin.
Fejl på computer Hvis din computer ikke virker kan du være heldig, at låne en af skolen. Hvis vi ikke har flere skal du gennemføre eksamen med papir og blyant, skolen er så behjælpelig med at skanne dokumentet ind, så det kan afleveres i Netprøver.

Forebyggelse
Elever, der ikke trives i klassen og/eller på skolen, skal henvises til studievejleder. Studievejleder adviseres herom. Med manglende trivsel menes f.eks. socialt dårligt fungerende grupper, mobberi, højt fravær og manglende forståelse for skolekultur.

Oplever man elever med aggressiv eller destruktiv adfærd, socialt udstødte, psykisk uligevægtige eller elever med overdreven interesse for skydevåben og vold, meddeles dette til skolens rektor.

Tag evt. en snak med eleven, inden de sendes videre for afklaring af alvorsgrad.

Vold og trusler
I tilfælde, hvor der opstår en situation, der involverer vold og/eller trusler, forsøges der nedtrapning af konflikt ved at tale med de involverede personer. Hvis man i situationen selv føler sig truet, kontaktes skolens ledelse.

Skoleskyderi
Hvis en person kommer bevæbnet ind på skolen, skal man barrikadere sig i det nærmeste lokale, låse døren, lægge sig på gulvet og være stille. Når muligt, kontakt politi og ledelse.

Brand
Ved brand forlades skolen. Døre og vinduer lukkes der, hvor man er.

Alle går til græsplænen ved kolonihaverne.

Elevernes stiller sig klassevis for optælling.

Alle elever stiller sig klassevis, så der kan krydses af, at I alle er tilstede.

Der bliver i dag allerede gjort et stort stykke arbejde for at forbedre børn og unges trivsel. Men der er desværre stadig børn og unge, som oplever ensomhed og mobning i Danmark. En fælles opmærksomhed i trivsels-arbejde på mobning kan være med til at forebygge og bekæmpe, at mobning finder sted.

Derfor lancerede Ellen Trane Nørby den 18. august 2016 en aktionsplan mod mobning til 0-18-års-området i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet – og med Mary Fonden som faglig sparringspartner.

De lancerer også pixie-udgaver samt en alleforenmodmobning.dk, hvor man kan finde aktionsplanen, pixier og inspiration til arbejdet med trivsel og antimobning.

Antimobbestrategi på Slotshaven Gymnasium.

Pas godt på hinanden.