Velkommen som lærer på Slotshaven Gymnasium!

Som ny lærer får du tildelt en mentor i hvert fag. Mentoren vil hjælpe dig med de praktiske ting vedrørende din undervisningen, og det at være lærer på Slotshaven Gymnasium. Ledelsen afholder desuden separate møder med nyansatte dels for uddybende information herunder introduktion til skolens daglige liv inden opstart, dels for at etablere et fællesskab med de øvrige nye. Der afholdes desuden kurser i Lectio alt efter behov. Har du brug for hjælp til din mailsignatur, kan du også få det.

Som ny lærer inviteres du desuden til en stribe møder kaldet “Ny på Slottet”. Her får du mulighed for at lære de andre nye at kende, høre om stort og småt ift. dagligdagen, stille spørgsmål til ledelsen og til “gamle” medarbejdere, blive indført i Lectio, vores kommunikationssystem, og meget mere.

Endelig får du mulighed for at deltage i andre læreres undervisning og herigennem få pædagogisk og didaktisk supervision af vores supervisionsteam.

Slotshaven Gymnasium er en del af EUC Nordvestsjælland, og lønsedler kommer fra EUCNVS. Du får tildelt initialer via lønkontoret. Når det er på plads, vil du få en mailkonto og blive oprettet i Lectio (vores kommunikationsplatform med eleverne). Du skal også have en Urkund konto til plagiat kontrol, og du skal have et uni-login, som du blandt andet skal bruge til Systime. Der skal tages billede til Lectio og til Outlook.

Som medarbejder får du udleveret en bærbar PC. Denne PC er skolens ejendom. Vi tilstræber, at alle medarbejder får eget skrivebord i meningsfyldte fællesskaber. Du vil blive tilbudt at komme med i vores kaffe/te ordning, personaleforeningen, kunstforeningen og gavekassen.

Arbejdstid

Norm

Fuldtidsansatte har en brutto-årsnorm på 1924 timer. For at beregne din netto-årsnorm skal du fraregne ferie, særlige feriedage og helligdage. Netto-årsnormen vil variere fra skoleår til skoleår, da helligdagene flytter sig. Nettonormen fremgår af din årsopgørelse på Lectio.

Time- fagforfordeling

Time-fagfordeling foregår i april-juni. I april udfylder du en ønskeseddel med de hold og andre funktioner, du ønsker i det kommende skoleår. Time-fagfordelingen laves med udgangspunkt i ønskesedlerne, men det kan ikke garanteres, at alle ønsker opfyldes. Den vil kunne ses i Lectio under “årsopgørelse”. Her kan du også se et estimat over, hvor mange timer der ca. forventes anvendt pr hold/funktion.

Tilstedeværelse

Du skal være til stede til undervisning og de møder og arrangementer, du indkaldes til. Derudover er der ikke tilstedeværelsespligt.

Tidsregistrering

Du registrerer selv din arbejdstid i Lectio. Du registrerer det samlede antal arbejdstimer pr. dag. Da du står til rådighed i frikvarterer, skal de frikvarterer, der er indlagt i skemaet, også registreres som arbejdstid. Arbejdstid brugt på EUX-relaterede aktiviteter skal registreres som ”Andet”. Din tidsregistrering er ikke lønudløsende. Det er din pligt at gøre ledelsen opmærksom på, hvis din arbejdstid markant overskrider det forventelige.

Ferie

Din ferie er planlagt således:

  • Sommerferie uge 28, 29 og 30
  • Efterårsferie uge 42
  • En 5 dage i julen
  • Vinterferie uge 7 (særlige ferie- og fridage) (med mindre andet aftales med ledelsen)

Juleferie og påskeferie varierer fra år til år. Det samme gør helligdagene. Du skal være opmærksom på, at ugerne 26 og 31 er arbejdstid. Det fremgår af Lectio, hvor ferier og fridage er placeret.

Merarbejde

Merarbejde opgøres ved skoleårets afslutning eller i den situation, hvor din ansættelse på Slotshaven ophører på et andet tidspunkt i skoleåret. Betingelsen for godkendt merarbejde er, at det er pålagt eller godkendt af ledelsen. Ledelsen træffer beslutning om godkendelse af merarbejde på baggrund af dialog med den pågældende lærer, og det eventuelle merarbejde opgøres i august/september det efterfølgende skoleår. Som udgangspunkt udbetales merarbejde med tillæg på 50%.

Organisering

Organiseringen af lærere på Slotshaven Gymnasium sker vertikalt gennem studieretningsteams og horisontalt gennem faggrupper og klasseteams

Som lærer er du altså både en del af et studieretningsteam med tre/fire klasser (1. til 3. år) og du deltager i en eller flere faggrupper, der går på tværs af studieretningerne. Herudover vil du også være en del af flere klasseteams centreret om en kontaktlærer for den enkelte klasse.

Faggrupper

Faggrupper formål at udvikle undervisningen i det enkelte fag. Faggruppen har til ansvar at udvikle nye undervisningsforløb og materialer. Faggruppelederen kommer med ønsker om indkøb af materialer på baggrund af faggruppens ønsker.

Faglærere

Som faglærer har du selvstændigt ansvar for, at undervisningen i faget lever op til de krav, der stilles i læreplanen for faget. Det er også dit ansvar at følge op på elevernes fremmøde, indsats i undervisningen, aflevering af skriftlige opgaver og om eleverne har afskrevet/snydt med opgaver.

Studieretningsteams

Vores studieretningsteams er organiseret omkring de studieretninger, vi har. Studieretningsteamet har til opgave at sætte de overordnede rammer for studieretningens profil samt koordinere flerfaglige opgaver. Herudover er det studieretningsteamets opgave at tone fagene i overensstemmelse med den konkrete studieretning. I time-fagfordelingen for skoleåret udpeges en række koordinatorer, der har til opgave at planlægge og koordinere forløb inden for de enkelte studieretningsteams. Læs mere om studieretningsteams og koordinatorernes funktioner på Lectio.

Kontaktlærere og klasseteams

Hver klasse har to kontaktlærere, som har til opgave at udvikle en god klasserumskultur i samarbejde med klassens øvrige lærere. Kontaktlærerne indkalder til klasseteammøder mindst tre gange årligt, hvor teamet diskuterer klasserumskulturen, fælles pædagogiske tiltag samt læringsløft og fastholdelse, samt forbereder Klassemøder. På klasseteammøderne koordineres ligeledes studieplaner og fordybelsestid. Klasseteamet består af 4-6 af klassen lærere, og det er kontaktlærernes ansvar at have kontakt til klassens øvrige lærere.

Faste møder

Der afholdes Personalemøder cirka hver måned, klassemøder med ledelsen 3-4 gange om året og skolemøder for alle elever og ansatte en gang om måneden. Møderne fremgår af Lectio.